Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CIEPIELOWIE

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie jest p.o. Dyrektor PG z siedzibą przy ul. Plac Zwycięstwa 37, 27-310 Ciepielów, tel.: 048 37 88 071, adres email: gimnazjumciepielow@wp.pl

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: ewidencja@ciepielow.pl

3.  Administrator danych osobowych – p.o. Dyrektor PG w Ciepielowie - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 li. c RODO),
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • dochodzenia roszczeń i należności, prowadzenia statystyk oraz raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO),
  • w pozostałych przypadkach Wasze dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

5.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS),
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest p.o. Dyrektor PG

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Każdemu kto powierza przetwarzanie danych p.o. Dyrektorowi PG  przysługuje prawo dostępu do treści powierzonych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach prawnych. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4. Państwa dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

5. Państwa dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator strony – Anna Sulima – ciepielow@op.pl

Wszelkie informacje oraz artykuły na stronie internetowej pgciepielow.edu.pl
umieszczane są po uprzedniej akceptacji p.o. dyrektora szkoły.


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
909
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019