Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
2013 / 2014


Projekt „W NAUCE SUKCES”

Od 29 maja 2014r. Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie realizuje projekt „W nauce sukces” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Działanie realizowane będzie do końca czerwca 2015 r. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 371 830 zł. Wszystkie środki pochodzą z Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do wszystkich 192 uczniów gimnazjum. Od września obejmie również przyszłorocznych pierwszoklasistów, ponieważ jego realizacja trwać będzie do końca roku szkolnego 2014/2015.

Głównymi założeniami projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia szans edukacyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w naszej placówce, szczególnie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, języka polskiego i historii, a także doradztwa zawodowego z uwzględnieniem równych szans dla dziewcząt i chłopców.

Cele szczegółowe projektu zakładają:

  • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów napotykających problemy w nauce;
  • rozwój umiejętności specjalistycznych u uczniów wykazujących szczególne zainteresowania rozwojowe;
  • rozwój kompetencji kluczowych u wszystkich gimnazjalistów;
  • wsparcie dla uczniów ostatniej klasy gimnazjum ukierunkowane na poradnictwo edukacyjno – zawodowe.

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest umiejętne połączenie wiedzy, zdolności i postaw odpowiednich do sytuacji. Niezmiernie istotne  jest więc kształtowanie kompetencji kluczowych, do których zaliczamy: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Każdy z nas potrzebuje tych umiejętności, zarówno do samorealizacji i rozwoju osobistego, jak również do bycia aktywnym obywatelem.

Ważnym elementem realizacji projektu jest przełamywanie stereotypów płci w obszarze zatrudnienia i złagodzenie przejawów dominacji jednej płci w różnych zawodach. Tematyka zajęć obejmować ma także aspekty zwiększania udziału kobiet w podejmowaniu decyzji i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.

Realizacja projektu pozwala też na rozszerzanie oferty szkoły o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia, w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Pierwszym zadaniem, realizowanym  w ramach projektu, są dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, historii, matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii i języka angielskiego. Łącznie wsparciem objęto 72 uczniów pracujących w 31 grupach projektowych. Elementem wspomagającym zadanie są zajęcia klasowe z psychologiem. W ramach tego zadania prowadzone są też klasowe zajęcia w zakresie nowoczesnych technologii ICT na tabletach, dla wszystkich klas w wymiarze 1 godziny miesięcznie. Dla uczniów  uczęszczających na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w roku szkolnym 2014/2015 zorganizowane będą dwa wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu „W nauce sukces”są dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia. Utworzono 15 grup tj. po 3 grupy matematyczne, polonistyczne i językowe oraz po 1 grupie z fizyki, historii, chemii, geografii, biologii i ICT. Łącznie w zajęciach tych uczestniczy 37 uczniów. Dla gimnazjalistów rozwijających uzdolnienia projekt zakłada zorganizowanie 2 wyjazdów edukacyjnych na pokazy chemiczno – fizyczne na UMCS w Lublinie. Jeden z nich już został zrealizowany 16 czerwca bieżącego roku.

Kolejnym zadaniem projektowym adresowanym do uczniów klas trzecich  jest stworzenie w gimnazjum Szkolnego Ośrodka Kariery, w ramach którego prowadzone będą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (średnio po 1 godz./ucznia) obejmujące diagnozę psychologiczną i predyspozycje zawodowe oraz przedstawienie możliwości kształcenia zawodowego. Mają one na celu przygotować młodzież do właściwego planowania oraz rozwoju swojej kariery zawodowej. Dla trzecioklasistów zorganizowane zostały również klasowe zajęcia z inicjatywności i przedsiębiorczości praktycznej prowadzone metodą warsztatową przez specjalistę z zakresu przedsiębiorczości. W ramach Szkolnego Ośrodka Kariery uczniowie klas trzecich będą mogli uczestniczyć w 6 wyjazdach do szkół ponadgimnazjalnych i zakładów pracy. W dniu 13.06.2014 odbył się pierwszy z nich. Uczniowie kończący w tym roku gimnazjum mieli możliwość zwiedzić Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach. Głównym celem wyjazdu  było zapoznanie uczniów z ofertą i bazą dydaktyczną placówki.

Bardzo istotnym elementem projektu jest doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny o wartości ponad 31 000 zł. Zakupiono tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, 22 tablety, laptopa i drukarkę.  Dzięki projektowi gimnazjum pozyska również wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych, których zakup oszacowano na łączną kwotę ponad 27 tyś zł. Nauczanie biologii będzie łatwiejsze dzięki wykorzystaniu zakupionych modeli: szkieletu człowieka, mózgu, ucha, oka, serca ludzkiego i krwiobiegu płucnego, DNA i mikroskopu z kamerą. Na zajęcia z geografii zakupiono między innymi: stację meteorologiczną, model układu słonecznego z planetarium, gnomon, klinometr, ścienną stację pogody i model do rysowania mapy poziomicowej. Pracownię fizyczną doposażono w multimetr cyfrowy, wagę elektroniczną, wahadło Newtona. Pracownię chemiczną natomiast w sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne. Na potrzeby uczniów zakupiono szereg plansz, map i atlasów, zeszytów ćwiczeń, słowników, pozycji książkowych wspomagających nauczanie. Bardzo przydatne w realizacji zadań projektu, który wymaga wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, będą zakupione programy multimedialne, plansze interaktywne i EduRomy do wszystkich przedmiotów objętych projektem.

Projekt „W nauce sukces” to niewątpliwie ogromny unijny sukces naszego gminnego samorządu. Dzięki staraniom i zaangażowaniu wójta gminy Ciepielów Pana Artura Szewczyka udało się doprowadzić do wdrożenia tego istotnego dla całej społeczności przedsięwzięcia. Realizacja projektu znacząco wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły, pozwala wszystkim zainteresowanym uczniom nieodpłatnie uczestniczyć w nietypowych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Jest to także doskonała okazja do integracji społeczności szkolnej i rozwijania umiejętności współpracy w zespole. Liczne wyjazdy organizowane w ramach projektu finansowane są w całości przez fundusze unijne, a więc uczniowie korzystają z nich bezpłatnie.

projekt14_01
projekt14_02
projekt14_03
projekt14_04
projekt14_05
projekt14_06
projekt14_07
projekt14_08Wyjazd edukacyjno – dydaktyczny na pokazy chemiczno – fizyczne do Lublina zrealizowany w ramach unijnego projektu „W nauce sukces”.

W piątek 13 czerwca 2014 roku 30 uczniów Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, którzy uczestniczą w zajęciach rozwijających uzdolnienia realizowanych w ramach projektu „W nauce sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięło udział w wyjeździe edukacyjno – dydaktycznym na pokazy chemiczno - fizyczne przeprowadzone przez pracowników UMCS w Lublinie.

Głównym celem wyjazdu było zaciekawienie uczniów chemią i fizyką, rozwijanie pasji badawczej i poszerzanie wiedzy o przebiegu reakcji chemicznych. Poprzez doświadczania uczniom łatwiej zrozumieć i przyswoić zdobytą wiedzę w zakresie tych przedmiotów. Program obejmował między innymi następujące eksperymenty: reakcje zachodzące na mokro i sucho, reakcje chemiczne na papierze, wskaźniki kwasowo – zasadowe, srebrzenie bombek, reakcje szybki i wolne, silnik odrzutowy, fotobłysk, spalanie waty i bawełny strzelniczej, wulkan chemiczny, spalanie magnezu w czystym tlenie, próby płomieniowe i reakcje utleniania i redukcji oraz węże Faraona.

Pokazy odbyły się w Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego w auli Profesora Jarosława Ościka. Były one zaproszeniem do zaczarowanej krainy eksperymentów, mieniącej się kolorami tęczy, migocącej tysiącami świateł, wypełnionej dźwiękami oraz zapachami. Wiele emocji wywołały doświadczenia: „Silnik odrzutowy”, „Fotobłysk” oraz „Luminescencja”. Gimnazjaliści dowiedzieli się również, w jaki sposób srebrzy się bombki, które reakcje zachodzą na mokro i na sucho oraz w jaki sposób zmienić barwę płatków róży. Uwagę naszych uczniów zwróciło także doświadczenie z ciekłym azotem oraz pełen humoru eksperyment pt.: „Szybki Bil”.

Pokazy eksperymentów udowodniły, że do zgłębiania tajemnic świata potrzebna jest wiedza i twórczy zapał, a chemia i fizyka to coś więcej niż morze wzorów i gąszcz reakcji chemicznych.

W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu zjedli posiłek w karczmie Maciejka. Do Ciepielowa wróciliśmy około godziny 17.00. W opinii uczniów wyjazd był udany, pozwolił w gronie szkolnych przyjaciół zgłębić tajniki fizyki i chemii.

Wycieczka zorganizowana była w ramach projektu „W nauce sukces” i finansowana w całości przez fundusze unijne. Uczniowie uczestniczyli w niej bezpłatnie.

pokazy_chemiczne_lublin_14_01 pokazy_chemiczne_lublin_14_02 pokazy_chemiczne_lublin_14_03 pokazy_chemiczne_lublin_14_04
pokazy_chemiczne_lublin_14_05
pokazy_chemiczne_lublin_14_06
pokazy_chemiczne_lublin_14_07
pokazy_chemiczne_lublin_14_08
pokazy_chemiczne_lublin_14_10
pokazy_chemiczne_lublin_14_11 pokazy_chemiczne_lublin_14_16
pokazy_chemiczne_lublin_14_13Wyjazd gimnazjalistów do szkoły ponadgimnazjalnej
w Pionkach w ramach unijnego projektu „W nauce sukces”.

 We wtorek 17czerwca 2014 roku, w ramach działalności nowo utworzonego w naszym gimnazjum Szkolnego Ośrodka Kariery, uczniowie kończący w tym roku szkołę uczestniczyli w wyjeździe do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach.

Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów z ofertą i bazą dydaktyczną placówki. Trzecioklasiści mieli możliwość zwiedzić szkołę, poznać kadrę pedagogiczną oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, obejrzeć szereg prezentacji poszczególnych pracowni zawodowych, porozmawiać ze starszymi kolegami uczącymi się w tej szkole, a także wypróbować swoich sił na ścianie wspinaczkowej i strzelnicy szkolnej.

Wycieczka rozpoczęła się o godzinie ósmej zbiórką na placu szkolnym. Następnie uczniowie klas trzecich pod opieką nauczycieli udali się 2 autokarami do Pionek. W progach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powitała nas wicedyrektor szkoły Pani Sylwia Śmietanka. Przedstawiciele Grona Pedagogicznego zapoznali gimnazjalistów z proponowanymi kierunkami kształcenia na rok szkolny 2014/2015. W ramach technikum młodzież może kształcić się w zawodach: technik cyfrowych procesów graficznych; technik mechanik - komputerowe wspomaganie produkcji, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. W Liceum Ogólnokształcącym jest profil Bezpieczeństwo Publiczne. Ucząc się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, można zdobyć zawód: kucharz, murarz-tynkarz, ślusarz. istnieje również możliwość nauki w klasie wielozawodowej. Podczas spotkania uczniowie naszej szkoły mili również możliwość zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych i  kół zainteresowań w CKZiU.

Kolejnym etapem było podzielenie nas na 5 małych grup, które pod opieką nauczycieli zwiedzały teren szkoły. Mieliśmy wspaniałą okazję przekonać się, jaką bazą dydaktyczną dysponuje ta placówka. Odwiedzaliśmy poszczególne pracownie specjalistyczne, gdzie uczniowie CKZiU przygotowali dla nas prezentacje np. pokaz barmański, pokaz grupy z technikum hotelarskiego, technikum logistycznego. Podczas tych spotkań przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego bardzo chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem z naszymi uczniami, odpowiadając im na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania placówki. Trzecioklasiści mieli również możliwość obejrzenia internatu szkolnego. Dodatkową atrakcją, która przyniosła gimnazjalistom wiele radości i niesamowitych wrażeń, była możliwość wypróbowania swoich sił na strzelnicy szkolnej oraz na ścianie wspinaczkowej znajdującej się na hali gimnastycznej.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała uczniom za przybycie. W drodze powrotnej gimnazjaliści zjedli pyszny obiad w restauracji „Fraszka”. Do szkoły wróciliśmy pełni wrażeń i w dobrych humorach.

Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „W nauce sukces” i finansowany w całości przez fundusze unijne. Uczniowie uczestniczyli w nim bezpłatnie.

Składamy serdeczne podziękowanie Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach za miłe przyjęcia oraz Wójtowi Gminy Ciepielów Panu Arturowi Szewczykowi za trud i zabieganie o wdrożenia tego istotnego dla naszej szkoły projektu unijnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pionki14_01 Pionki14_02 Pionki14_03 Pionki14_04
Pionki14_05 Pionki14_06 Pionki14_07 Pionki14_08
Pionki14_09 Pionki14_10 Pionki14_11 Pionki14_12


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
185
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019